Organisatie Advies

Organisatie Advies

Snel en duidelijk inzicht geven in situatie. Vertalen naar oplossingsrichtingen. Transitieplannen definiëren.
Interim Management

Interim Management

Betrokken leiderschap met een doelgerichte aanpak. Verbinding met management en medewerkers. Veranderingen naast de 'going concern'.
Project Management

Project Management

Gezamenlijk bepalen van einddoel en aanpak. Teams en individuen aansturen. Actief risico- en omgevingsmanagement.

 
Verandertrajecten

Het begeleiden van de transitie van oud naar nieuw, het wijzigen van afdelingsstructuren, het implementeren van nieuwe of aangepaste processen en systemen, of het begeleiden of uitvoeren van reorganisaties. Forteezza heeft veel ervaring met dit soort verandertrajecten en de hierbij benodigde gelijktijdige aanpassingen in organisaties, processen en systemen.

Flexibele inzet

Ondersteuning kan in de rol van adviseur, interim manager, project manager of coach/mentor. Tegenwoordig lopen die rollen steeds meer door elkaar. Bovendien staat het ontwerpen of optimaliseren van organisatiestructuren, bedrijfsprocessen en informatiesystemen niet los van samenwerking met en coaching van betrokkenen. Daar waar systeemveranderingen wellicht meer projectmatig kunnen worden gerealiseerd, zal het werken met nieuwe of aangepaste processen vaak ook een individueel of teamgericht coachend element in zich hebben. 

 Voorbeelden

 • Verandermanagement Polikliniek
 • Introductie Nieuwe Dienstverlening
 • Projectcoördinatie Stroomlijning Bedrijfsprocessen
 • Certificering Bedrijfsvoering
 • Programmamanager Integratie
 • Manager Bedrijfsvoering a.i.
 • Implementatiebegeleiding Ketensamenwerking
 • Begeleiding Transformatie
 • Verandermanagement Polikliniek

  De betreffende zorgafdeling had verregaande ambities en wilde haar organisatie aanpassen om deze te kunnen realiseren. Dit behelsde een reorganisatie en diverse procesoptimalisaties (patiëntlogistiek, poliplanning, zorgpaden) en aanpassingen in de huisvesting. Verbeteringen in cultuur, communicatie en samenwerking waren tevens expliciete onderdelen van het veranderprogramma.
 • Introductie Nieuwe Dienstverlening

  De klantorganisatie introduceerde een nieuwe dienstverlening op de markt die tevens moest leiden tot interne rationalisatie van processen en systemen. Tijdens de implementatie werd het organisatieonderdeel verkocht en werd de programmarol omgebogen naar begeleiding van de transitie met specifieke aandacht voor (ICT) ontvlechting- en invlechtingsprojecten.
 • Projectcoördinatie Stroomlijning Bedrijfsprocessen

  De internationele samenwerking tussen 2 business units - gelocaliseerd in verschillende landen - verliep moeizaam. Bedrijfsprocessen moesten beter op elkaar afgestemd worden en de onderlinge afstemming moest worden verbeterd. Extra aandachtspunten waren de aansluiting met de interne controle en financiële processen.
 • Certificering Bedrijfsvoering

  De betreffende organisatie wilde een keurmerk halen ter waarborging van de kwaliteit van haar dienstverlening. Na uitvoering van een quick scan werd in afstemming met de organisatie gedefinieerd welke aanpassingen nodig waren. De organisatie is begeleid bij het aanpassen van haar interne bedrijfsvoering.
 • Programmamanager Integratie

  Aansturing van de integratie van een kinder-jeugd psychiatrische instelling binnen een academisch ziekenhuis. Opzet van de programmaorganisatie en uitwerken van de toekomstige governance. Aansturing van het programmateam met daarbinnen projecten voor de personele overgang, communicaie, overgang van bedrijfsvoering en ICT.
 • Manager Bedrijfsvoering a.i.

  Tijdelijke aansturing van een zorgkern binnen de kaders van het betreffende ziekenhuis gericht op verbetering in patiëntenzorg en uitbreiding van de (keten)samenwerking. Begeleiding en uitvoering van de gewenste reorganisatie inclusief invoering van een (aangepast) registratieproces. Verbetering van de financiële controle en management informatie.
 • Implementatiebegeleiding Ketensamenwerking

  Twee afdelingen uit verschillende zorgorganisaties gingen organisatorisch fuseren maar bleven verder ingebed in hun eigen bedrijven. Deze bijzondere vorm van ketensamenwerking en integratie is gerealiseerd via een veranderprogramma bestaande uit een organisatorische, procesmatige, financiële en technische werkstroom.
 • Begeleiding Transformatie

  Een interne beheerafdeling (50 fte) wilde zich verder professionaliseren en haar diensten beter laten aansluiten bij de organisatie. Na positiebepaling zijn in nauwe betrokkenheid met alle medewerkers de (nieuwe) missie en visie uitgewerkt en de gewenste aanpassingen voor de organisatie, processen en systemen gedefinieerd.
 • Verandermanagement Polikliniek
 • Introductie Nieuwe Dienstverlening
 • Projectcoördinatie Stroomlijning Bedrijfsprocessen
 • Certificering Bedrijfsvoering
 • Programmamanager Integratie
 • Manager Bedrijfsvoering a.i.
 • Implementatiebegeleiding Ketensamenwerking
 • Begeleiding Transformatie

BEKIJK HIER ALLE OPDRACHTEN

Professionalisering

Trainingen en workshops

Verbeteren is niet alleen het realiseren van veranderingen in de organisatie. Ook de manier waarop verandertrajecten worden aangepakt kan soms beter, slimmer, sneller. Voor verdere professionalisering van projectmatig werken zijn daarom een aantal workshops ontwikkeld. Gericht op zowel het realiseren - projectmanagement - als het besturen - opdrachtgeverschap - van verandertrajecten.

Vanuit Hilde's audit achtergrond zijn daarbij aparte modules uitgewerkt voor het actief monitoren van risico's - risicomanagement en beheersing - en het leren van ervaringen - projectevaluaties - ontwikkeld. Het zijn vooral praktische sessies met veel voorbeelden en toelichting vanuit eigen ervaringen.

Meer info?